Tävlingsbestämmelser

Anmälan och betalning startavgift till klubbtävlingar.

Anmälan till tävling görs via golf.se. Det kan också göras via klubbens reception, varvid golf-ID och namn skall anges. Vid partävlingar gäller detta för båda spelarna i laget.

Fr o m 2022 kommer vi att likt flera andra klubbar att tillämpa betalning av anmälningsavgift/startavgift i samband med anmälan. Eventuell tävlingsgreenfee betalas på plats innan start.
Detta gör vi av flera anledningar.

  • Risken för No show minskar.
  • Minskad administration.
  • Ingen köbildning vid kanonstarter i shop/receptionen.

Anmälningsavgift återbetalas automatiskt om avanmälan sker innan anmälningstidens utgång. Vid återbud efter anmälningstidens utgång sker återbetalning endast vid sjukdom. Läkarintyg kan krävas. Vid uteblivande utan att meddela receptionen sker ingen återbetalning oavsett orsak. Anmäld spelare, som uteblivit från tävling utan godtagbart skäl, kan stängas av från tävlande.

Detaljerade tävlingsbestämmelser anslås i inbjudan c:a 30 dagar före tävling.

Anmälningstiden till klubbens helgtävlingar utgår tisdagar kl 17.00, om ej annat angivits i inbjudan eller på klubbens hemsida.

Önskemål beträffande sen eller tidig starttid inom respektive klass och val av tee kan anges vid anmälan för vissa tävlingar.Om ej annat anges för respektive tävling gäller följande avgifter.

Anmälningsavgifter 2024

Anmälningsavgiften är till stor del standardiserad, men avvikelser förekommer och anges i så fall i inbjudan.

Singeltävling: 120 kr

Torsdagskort: Seniorer 1200 kr, Juniorer 600 kr.

Partävlingar: 200 kr/par

Tävlingsgreenfee: 400 kr per spelare

Tävlingsklasser

Klass A, +4.0 – 12.4

Klass B,  12.5 – 22.4

Klass C, 22.5 – 36.0

Klass D, >36.0

Startlista & Priser

För att få pris i tävling krävs att spelaren har ”exakt tävlingshandicap” (ETH). ETH erhåller man genom att registrera tre ronder under löpande säsong,
eller om fyra ronder är registrerade föregående år. Startlista anslås på golf.se senast kl.18 på torsdagen före tävlingsdagen.

Start i tävling

Det är spelarens ansvar att se till att rätt exakt hcp är registrerat i golf.se

Anmälan hos Startern görs senast 5 min före utsatt starttid.

Efter avslutat spel

Kontrollera att scorekortet är korrekt, läsbart och underskrivet.

Anmäl alla ”regelsituationer” som uppstått under ronden till tävlingsledningen (TL) före inlämning av scorekortet. Tvister om regeltolkning avgörs av TL.

Scorekortet lämnas därefter snarast till TL. Om kortet är felaktigt eller saknar underskrift av spelare eller markör behandlas spelarens resultat enligt regel 6-6.

TL anslår tävlingsresultatet på golf.se, samt, beroende på tävlingsform, uppdaterar spelarens hcp baserat på dennes resultat.

Preliminära startförbudstider

Preliminära startförbudstider läggs vanligen in i bokningssystemet redan innan säsongstart för tävlingar och andra arrangemang.

Tävlingarnas definitiva startförbud fastställs efter det att anmälningstiden har gått ut.

Det preliminära startförbudet justeras normalt vanligen klockan 18.00 på tisdagar för helgtävlingar.

Tävlingsledning

Består vanligen av en medlem av Tävlingskommittén (TK) eller en av TK utsedd klubbmedlem.

Tävlingsledaren har, tillsammans med funktionärer, det operativa ansvaret för en viss tävlings genomförande. Detta omfattar allt från skapande av startordning till att sköta tävlingssekretariatet under tävlingsdagen. Här ingår också att (med ev. assistans från domare) avgöra regelfrågor och vid behov ingripa mot regelbrott.Tävlingskommittén fastställer tävlingsbestämmelser för varje tävling.

Länk till Lokala regler mm

Regelverk

Regler för Golfspel 2023, – Spel-och-Tävlingshandboken 2024

– samt klubbens – Lokala regler och – Tillfälliga Lokala Regler per 2024-04-20, gäller för allt golfspel på klubben om inte annat stipuleras för en specifik tävling.

Vid tävling gäller dessutom klubbens Lokala Tävlingsregler, meddelas inför varje tävling.