Komittéer

Kommittéarbetet är livsnerven i klubbens verksamhet.

Kommittéerna har bildats för att med insatser från klubbens medlemmar, inom givna ramar, driva viktiga delar av klubbverksamheten.
Kommittén är också inom sitt verksamhetsområde ett rådgivande organ till styrelsen/klubbledningen – med uppgift att initiera nya idéer och förslag och att vara bollplank vid initiativ från styrelsen/klubbledningen.

För att underlätta arbetet, undvika dubbelarbete och tydliggöra informationsvägen finns en utpekad styrelsemedlem som kontaktperson mellan respektive kommitté och styrelsen/klubbledningen.

  • Utformar handlingsplaner med förslag på prioritering m.m. på uppdrag av styrelse och klubbledning
  • Bidrar till att verkställa av klubbledning och styrelse godkända planer
  • Leds av ordförande/sammankallande

Kommittémedlemmar

  • Adderar värde till klubben och dess ledning genom kunskap och engagemang
  • Har gärna professionell kompetens inom respektive område
  • Bidrar till kvalitet i handlingsplaner och genomförande
  • Rollen är inte att ge klubbledningen uppdrag av olika slag, men man får gärna komma med idéer

Styrelsemedlem i kommittéerna

  • Deltar av personligt intresse och för att öka kunskap och kontakt med styrelsen
  • Den kontakten ersätter inte klubbledningens ansvar att samordna planering och verkställande